STT Nhân Vật MPhái Hoạt Lực
  1 MaaMaa Võ Đang 16970
  2 NgocNhi Thiên Sơn 15255
  3 ThnKim Võ Đang 14640
  4 VDanh Võ Đang 13560
  5 Kitm Tiêu Dao 12100
  6 Blurose Võ Đang 11670
  7 ThinCc Nga My 9130
  8 TT Tiêu Dao 8155
  9 Cristo Cái Bang 8045
  10 NiC Cái Bang 7540