STT Nhân Vật MPhái Hoạt Lực
  1 #g33ffff Nguyn Chnh Võ Đang 700525
  2 #effffff#cff11cc#bNguynThin Thiên Sơn 631800
  3 Legends Võ Đang 517180
  4 Failzy Võ Đang 396330
  5 OnlyTL Tiêu Dao 269865
  6 #-09#b#K B Kit #106 Võ Đang 241650
  7 Sky Nga My 229850
  8 MMyy Tiêu Dao 124380
  9 WildChalice Tiêu Dao 92845
  10 ZzPhzZ Cái Bang 92115